Najaars Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Geplaatst op 20-12-2014  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

Op vrijdag 12 december vond de Najaars Algemene Ledenvergadering plaats. 

Ondanks het slechte weer hadden een 40-tal leden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Zoals gebruikelijk stond ook deze Najaarsvergadering meer in het teken van informeren en het actualiseren van de vele projecten en plannen. 

  

Met name met betrekking tot de haven en het haventerrein kon Havencommissaris Marc van Alphen de nodige ontwikkelingen melden. De plannen met betrekking tot het afgraven van de strekdam, uitbouw en betere sanitaire voorzieningen en ruimere opslagfaciliteiten hebben er toe geleid dat wij als vereniging een principeverzoek hebben ingediend bij de gemeente Oss in het kader van Bestemmingsplan Buitengebied 2016.  

  

Penningmeester Martin-Jan van Mourik kon melden dat de prijsindexatie voor 2015 0,90% bedraagt en dat de bijdrage voor het lidmaatschap bij het Watersportverbond in 2015 verhoogd wordt van € 19,50 naar € 19,70 en van € 9,75 naar € 9,85 voor respectievelijk senior en jeugdleden. Ten aanzien van de omzetmarges van het clubhuis kon door Heinz Zimmermann gelukkig een positiever geluid gemeld worden. Na 1 januari kan de definitieve balans opgemaakt worden. Het vervolg komt in ieder geval in de Voorjaarsvergadering aan de orde! 

  

Addie van Geel had als Commissie coördinator een geheel eigen en originele aanpak. De vertegenwoordigers van de commissies gaven zelf een verslag van het afgelopen jaar al of niet voorzien met een powerpoint of dia presentatie. Dat werd door de leden zeer gewaardeerd. Van belang was wel de melding dat de Redactiecommissie geen mogelijkheden meer ziet om de Scheepspraat uit te brengen omdat er geen copy meer aangeleverd wordt en omdat veel actualiteiten al via de website gepubliceerd worden. De mogelijkheid van een digitale versie van de Scheepspraat zal onderzocht/uitgewerkt worden, eventueel in combinatie met een "papieren" uitgave van een à twee keer per jaar.  Daarbij zal ook aandacht aan de adverteerders besteed worden. Bij deze transformatie is deskundige hulp vanuit de leden meer dan welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij Addie van Geel. 

  

Naast deze meer informerende agendapunte waren er ook drie voorstellen waarop aan de vergadering een besluit gevraagd werd. Twee hadden betrekking op een wijziging van het Huishoudelijk reglement en een op de benoeming van een nieuwe voorzitter.  

  

De eerste wijziging betreft een verruiming van het begrip commissieleden van artikel 13 Commissies.  

Toegevoegd wordt:  

Commissieleden kunnen ook zijn partners van leden. In die hoedanigheid hebben zij dezelfde rechten als die van een buitengewoon lid. Zij zijn als zodanig geen contributie verschuldigd. 

Met deze toevoeging hebben dus deze commissieleden - voor de duur dat hij of zij in een commissie zitting hebben en zolang zijn of haar partner reglementair lid is – dezelfde rechten  als een buitengewoon lid. Hierdoor hebben zij het recht algemene ledenvergaderingen te bezoeken en ook het woord te voeren.  Zoals voor alle buitengewone leden geldt, hebben zij echter geen stemrecht. Dat statutair recht is alleen voorbehouden aan leden en gezinsleden. Omdat zij geen reglementair lid zijn, zijn zij geen contributie verschuldigd. Dit voorstel werd met een tegenstem aangenomen. 

 

De 2e wijziging betreft deze wijziging van de berekening van het liggeld bij tussentijdse toewijzing van een ligplaats met dien verstande dat bij tussentijdse toewijzing van een ligplaats tijdens het vaarseizoen alleen het liggeld in rekening gebracht over het aantal resterende maanden van het vaarseizoen. Met andere woorden indien een ligplaats wordt toegewezen in de maand juli wordt het liggeld vastgesteld op 4/7 deel van het
totale liggeld. Dit voorstel werd met 2 tegenstemmen aangenomen.
 

 

Tot slot werd Silvester de Bruin unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter en kreeg hij de voorzittershamer van de scheidende voorzitter Hans van den Buuse overhandigd. 

Als nestor van het bestuur werd Hans van den Buuse door Martin-Jan van Mourik verbaal itgeleide gedaan. Voor zijn vele verdiensten kreeghij een vogelkijker als cadeau en zijn vrouw Miriam een bos bloemen.  

Voor Dorette van Alphen was er een bos bloemen voor het opstellen van diverse ALV verslagen en werd afscheid genomen van Marcel van Vugt als ledenadministrateur en 2e secretaris. Ook voor hem was er een passend geschenk en een bos bloemen voor zijn vrouw. De functie van ledenadministratie is vacant. De functie van 2e secretaris wordt vooralsnog niet ingevuld.