Informatie Najaars ALV 11 december 2015

Geplaatst op 20-12-2015  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

Op vrijdag 11 december vond de Najaars Algemene Ledenvergadering plaats. 

Ondanks het slechte weer hadden 48 leden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Zoals gebruikelijk stond ook deze Najaarsvergadering meer in het teken van informeren en het actualiseren van de vele projecten en plannen. 

 

Extra aandacht is besteed aan de besteding van het geld dat op initiatief van de fam. de Vries-Foolen tijdens de herdenkingsdienst in verband met het overlijden van Han de Vries ten behoeve van de Optimistenclub was ingezameld. Met een deel van het geld is een (gebruikte) Ynling aangeschaft en in beheer bij de Jeugdcommissie ondergebracht. De boot zal worden ingezet voor instructie jeugd, opleiding instructeurs en als zeilboot voor oudere jeugd, etc. Doop en tewaterlating zal in het voorjaar plaats vinden.

  

Door havencommissaris Marc van Alphen is de nieuw gevormde Havencommissie voorgesteld en toegelicht. Van de plannen met betrekking tot het afgraven van de strekdam, uitbouw en betere sanitaire voorzieningen en ruimere opslagfaciliteiten, etc, inzet het Haventeam, de nieuwe havenindeling voor 2016 is een update verstrekt.

Ook voor 2016 is de haven -op enekele kleinere ligplaatsen na - weer volledig bezet en zijn weer wachtlijsten ontstaan.

  

Penningmeester Martin-Jan van Mourik kon melden dat de prijsindexatie voor 20161,00% bedraagt en dat de bijdrage voor het lidmaatschap bij het Watersportverbond in 2016 verhoogd wordt van € 19,70 naar € 19,80 en van € 9,85 naar € 9,90 voor respectievelijk senior en jeugdleden. De omzetmarges van het clubhuis blijven in grote lijnen op het zelfde niveau. Na 1 januari kan de definitieve balans opgemaakt worden. Het vervolg komt in ieder geval in de Voorjaarsvergadering aan de orde! 

  

Ook werd weer uitgebreid verslag gedaan van de diverse commissies. Met name de Jeugdcommissie was erg verguld met de financiële bijdrage van fam de Vries-Foolen voor de aanschaf van de Ynling. De Wedstrijdcommissie kon al een vooruitblik op de wedstrijd activiteiten van 2016 geven. Aan de verenigingsagenda wordt gewerkt.

  

Naast deze meer informerende agendapunten waren er ook twee voorstellen waarop aan de vergadering een besluit gevraagd werd. Beide voorstellen hadden betrekking op een wijziging van het Huishoudelijk reglement. Beide voorstellen zijn goedgekeurd. Het gewijzigde reglement staat inmiddels op de website.

  

Het bestuurlijke voornemen om het lidmaatschap van Federatie Midden Maas op te zeggen is na uitgebreide discussie niet omgezet in een besluit. We blijven derhalve als vereniging  lid van de Federatie.

 

Voor een samenvattende actie en besluitenlijst (concept) klik hier.