Hoofdpunten Voorjaars ALV 22 april 2016

Geplaatst op 04-05-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bert de Haan

Op 22 april vond de Voorjaars ALV plaats. De presentielijst was ondertekent door 53 leden. Twaalf leden hadden zich afgemeld.

Naast de reglementair verplichte agenda punten, zoals de verantwoording voor het financiële beleid, het vaststellen van de begroting, benoeming Kascommissie en samenstelling overige commissies stonden een drietal belangrijke agendapunten op de agenda waarvoor besluitvorming en of standpuntbepaling van de leden gevraagd werd.

 

Al enige jaren vormt de Havenrenovatie een belangrijk en terugkerend agendapunt. Na enkele jaren van voorbereiding is in de Voorjaars ALV van 2015 een budget gereserveerd. Nu zijn we in de fase van uitvoering gekomen. Gemeld kon worden dat één onderdeel inmiddels gerealiseerd is, namelijk het opnemen van een 15-tal meerpalen van steiger 1. Daarvoor in de plaats zijn een drietal langzij-plaatsen gerealiseerd. Verder spitste zich de discussie toe op de herinrichting van steiger 2B en 3A. In de Najaars ALV 2015 was uit de leden het verzoek naar voren gekomen om naast de "paal-voor-paal"vervanging ook de optie van vingersteigers te onderzoeken. Daar is gedurende de wintermaanden al veel tijd en energie in gestoken. Tijdens de vergadering blijkt dat een ruime meerderheid voorstander is van vingersteigers. Besloten is deze optie verder uit te zoeken en daarvoor offertes op te vragen en deze ter besluitvorming in de Najaars ALV voor te leggen. Speciaal hiervoor zal deze ALV vervroegd worden naar 21 oktober 2016, zodat na besluitvorming de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden en het werk uitbesteed kan worden. Realisatie is gepland in april 2017!

In deze Najaars ALV zal bestuur ook komen met verder uitgewerkte plannen voor renovatie van het clubgebouw.

 

Ook is in deze ALV het gewijzigde Havenreglement vastgesteld. Naast verwijdering van overbodige artikelen zijn met name milieu, veiligheids en esthetische aspecten aangescherpt. Ook is de opslag voor trailers en bokken beperkt tot leden met een ligplaats in de haven of op de wal. Door publicatie via de website zijn deze nu van kracht.

 

Tot slot is Marc van Alphen als bestuurslid en havencommissaris voor een periode van 3 jaar herbenoemd.